НОВИТЕТИ/2023

НОВИТЕТИ/2023

T-Desk 2.2 доби нови опции и модули. Новитетите вклучуваат:

  1. Проширен лагер (можност за преглед на набавна и продажна вредност на артиклите во залиха).
  2. Посебна графа за преглед на сторнирани сметки во текот на денот, плус информации за корисникот кој ја сторнирал сметката.
  3. Материјалната картица сега вклучува и вредносно салдо покрај материјалното салдо односно, имате можност да видите колку сте потрошиле/заработиле за одреден артикл од последниот попис до моментот на проверка.
  4. Препис на фактурни сметки(испратници). Можност за препечатување на одредени сметки кои треба да се фактурираат.
  5. Работа по пунктови со повеќе принтери.
  6. Проверка на промет по работник, поделен на фискален промет и промет по фактури. Вклучува и можност за проверка на историја на промет по работник.
Проширен лагер
Препис на фактури(испратници)
Новиот изглед на материјалната картица
Промет по работник
Работа по пунктови

Leave a Reply